2008-2012 Porsche Boxster Cayman Driver Seat Belt Buckle OEM

Driver Seat Belt Buckle. Specifically fits: PORSCHE BOXSTER 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 (bucket seat), driver, buckle PORSCHE CAYMAN 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 (bucket seat), driver, buckle. The item “2008-2012 Porsche Boxster Cayman Driver...